ÇEVRE DANIŞMANLIĞI - TEBLİĞLER

SIKÇA SORULAN SORULAR
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
İLETİŞİM FORMU

Çevre Danışmanlığı - Tebliğler

Atık Yönetimi
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ ( Tebliğ No : TMKTDGM-01)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün güvenliği ve Denetimi:2014/3)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün güvenliği ve Denetimi:2014/7)
Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2014/15)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün güvenliği ve Denetimi:2014/23)
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği
Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği
Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği(29/01/2009 tarih ve 27125 Sayılı)
Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkındaki Tebliğ
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/29)

Su ve Toprak
İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğ
SKKY, Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği(30/06/2009 tarih ve 27274 sayılı)
Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği(27/06/2009 tarih ve 27271 Sayılı)
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği(10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.)
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği(10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.)
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinin Yürürlükten Kaldırıldığına İlişkin Tebliğ
Sulak Alanlar Tebliği (Tebliğ No: 4)

Deniz ve Kıyı Yönetimi
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğ
Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009/3)
Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari Ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/4)
Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (2007/3)
Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ (13.06.2009 Tarih 27257 R.G.)

Kimyasal Yönetimi
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği

İzin ve Denetim
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)
2872 Sayılı Çevre Kanununun 20'inci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1)
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012/1)
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2011/1)
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2009/1)
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2008/1)

Enerji Yönetimi
Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No : 2012/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No : 2013/1)
Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ
Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ
Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği
Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 10'uncu Maddesinde ve 53 26 Sayılı Kabahatler Kanununun 3. ve 17/7. Maddeleri
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İklim Değişikliği
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ
İzleme Planının Asgari Kapsamı
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ
Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği

Hava yönetimi
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat : 2014/1)
Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği (12.10.2011 RG.)

Diğer
Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (TÜRKAK 2014/1)
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (Türkak:2013/1)
2872 Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
2872 Sayılı Çevre Kanunun 20 inci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013/3)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013/23)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013/6)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/7)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
Yeterlik Belgesi Tebliği (DEĞİŞTİ)
Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerinde Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No : 2008/3)
Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ