ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

SIKÇA SORULAN SORULAR
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
İLETİŞİM FORMU

Çevre Eğitimleri

Hava Emisyonu

- ISO 14001

• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, bu standardı tanıtan, standardın amacı, kuruluşlardan beklentileri ve sağladığı faydalar üzerinde odaklanan, adım adım çevre yönetim sisteminin nasıl kurulacağını ve uygulanacağını anlatan, bu sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gereken araçları örnekleyen bir eğitimdir. Eğitim sırasında tarafımızdan gerçekleştirilen örnek olay çalışmaları, grup çalışmaları, doküman hazırlıkları, çevresel risk değerlendirme (çevre etkilerinin değerlendirilmesi) uygulamaları ve benzer katılımlı aktiviteler sonucu, katılımcılar, ISO 14001 standardının gerektirdiği gibi bir çevre yönetim sistemini kuracak ve uygulayacak yetkinliğe erişeceklerdir. En fazla katılımcı sayıcı 25 kişi, eğitim süresi ise iki tam gündür.

• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi, kuruluşlarda uygulanan çevre yönetim sisteminin etkinliğini sorgulayacak, sistemi ve çevresel açıdan sahayı tetkik edecek iç tetkikçilerin yetiştirilmesi ve sertifikalandırılması için verilen bir eğitimdir. Eğitim süresinin büyük çoğunluğu uygulama çalışmaları ile geçmektedir. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, bir kuruluşun uyguladığı çevre yönetim sisteminin standarta uygun olup olmadığını değerlendirebilen ve sistemin etkinliğinin geliştirilmesi için öneriler getirebilen iç tetkikçiler olacaktır. En fazla katılımcı sayıcı 25 kişi, eğitim süresi ise iki tam gündür.

• İki eğitim entegre olarak alındığında eğitim süresi 3 tam gün olmaktadır.

Ohsas 18001

• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, bu standardı tanıtan, standardın amacı, kuruluşlardan beklentileri ve sağladığı faydalar üzerinde odaklanan, adım adım iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin nasıl kurulacağını ve uygulanacağını anlatan, bu sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gereken araçları örnekleyen bir eğitimdir. Eğitim sırasında tarafımızdan gerçekleştirilen örnek olay çalışmaları, grup çalışmaları, doküman hazırlıkları, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme uygulamaları ve benzer katılımlı aktiviteler sonucu, katılımcılar, OHSAS 18001 standardının gerektirdiği gibi bir yönetim sistemini kuracak ve uygulayacak yetkinliğe erişeceklerdir. En fazla katılımcı sayıcı 25 kişi, eğitim süresi ise iki tam gündür. (16 saat)

• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi, kuruluşlarda uygulanan iş sağlığı, güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini sorgulayacak, sistemi ve sağlık-güvenlik açısından sahayı tetkik edecek iç tetkikçilerin yetiştirilmesi ve sertifikalandırılması için verilen bir eğitimdir. Eğitim süresinin büyük çoğunluğu uygulama çalışmaları ile geçmektedir. Eğitimi tamamlayan katılımcılar, bir kuruluşun uyguladığı iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin standarta uygun olup olmadığını değerlendirebilen ve sistemin etkinliğinin geliştirilmesi için öneriler getirebilen iç tetkikçiler olacaktır. En fazla katılımcı sayıcı 25 kişi, eğitim süresi ise iki tam gündür. (16 saat)

• İki eğitim entegre olarak alındığında eğitim süresi 3 tam gün (24 saat) olmaktadır.

Şirket İçi Çevre Sağlık güvenlik eğitimleri

• Çevre-sağlık-güvenlik konularında firma çalışanlarına (alt işveren çalışanları dahil olmak üzere) yönelik ve firma uygulamalarını temel alan eğitimlerdir. Bu eğitimlerin amacı çevre-sağlık-güvenlik anlamında çalışanların bilinç seviyesini yükseltmek, uygulamalar kapsamında üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları aktarmak, belirlenen kural ve şartlara uymanın sağlayacağı faydaları anlatmak, uymamanın ise sonuçlarını göstermektir.

- Atık Yönetimi Bilinçlendirme Eğitimi

• Kuruluşta uygulanan atık yönetimi faaliyetlerini ve bu kapsamda çalışanların üzerlerine düşen görevleri anlatan bir eğitimdir. Atıkların öncelikle ortadan kaldırılması veya azaltılması daha sonra da ortaya çıkan atıkların kaynağında ayrı toplanması, kuruluş içi uygun koşullarda toplanması ve depolanması, değerlendirilmesi, geri dönüşümü ve bunlar mümkün değilse yasalara uygun olarak taşıtılıp bertaraf ettirilmesi konularına odaklanır. Katılımcı sayısı ve eğitim süresi kuruluşa göre belirlenmektedir.

- Su ve Atıksu Yönetimi Bilinçlendirme Eğitimi

• Kuruluşun kullandığı su kaynaklarının ve uygulanan tüm faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıksularının çevresel açıdan nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatan bir eğitimdir. Su kaynaklarının korunması, suyun verimli kullanımı ve oluşan atıksuyun yeniden kullanımı veya yasalara uygun olarak deşarjı amacıyla kuruluşta alınan veya alınması planlanan önlemlere odaklanır. Katılımcı sayısı ve eğitim süresi kuruluşa göre belirlenmektedir.

- Tehlikeli Kimyasallar Bilinçlendirme Eğitimi

• Kuruluşta kullanılan, hem çalışanlar hem de çevre açısından tehlike oluşturan kimyasal maddelerin bilinçli kullanımı, depolanması ve taşınması için çalışanlara verilen bir eğitimdir. Ayrıca kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formlarının (MGBF) nasıl değerlendirileceğini ve o kuruluşta kullanılan en tehlikeli kimyasal maddelerin MGBF?larının detaylı incelenmesini içerir. Katılımcı sayısı ve eğitim süresi kuruluşa göre belirlenmektedir.

- Gürültünün Zararları, Kontrolü ve Korunma Yolları Eğitimi

• Hem kişisel maruziyet açısından hem de çevresel açıdan gürültünün tanımı, zararları, gürültü seviyeleri ve gürültü kaynakları açıklanır. Gürültünün önlem hiyerarşisine göre kontrolü ve gürültüden korunma yolları üzerinde durulur. Kuruluşun gürültü kaynakları ve maruziyet düzeyleri dikkate alınır. Eğitimin amacı çalışanların bu konularda bilinçlenmesi ve gürültüden korunmayı alışkanlık haline getirmesinin sağlanmasıdır. Katılımcı sayısı ve eğitim süresi kuruluşa göre belirlenmektedir.

- Hava Kirliliği ve Solunan Havanın Kalitesi ile ilgili Bilinçlendirme Eğitimi

• Kuruluşun hava kirliliği kaynakları, kirleticilerin özellikleri ve hem çevresel açıdan hem de kişisel maruziyet açısından zararları üzerinde durulur. Hava kirliliğinin önlem hiyerarşisine göre kontrolü ve bu kirlilikten korunma yolları anlatılır. Katılımcı sayısı ve eğitim süresi kuruluşa göre belirlenmektedir.

Mevzuat Eğitimi

• Kuruluşların çevre-sağlık-güvenlik ile ilgili önlemleri öncelikle o konu ile ilgili mevzuat şartlarına bağlıdır, bu nedenle önlemleri planlayacak ve uygulayacak kişilerin mevzuatı iyi bilmesi, ilgili yasal şartları doğru yorumlayabilmesi gereklidir. Mevzuat eğitimleri bu amaca hizmet etmektedir.

- Çevre Mevzuatı

• Çevre Mevzuatı kapsamında bulunan veya Çevre Mevzuatı ile ilgili olan tüm Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğ şartlarını içeren, kuruluş yükümlülüklerine odaklanılan bir eğitimdir. Mevzuat kapsamında kuruluş yöneticilerinin, çevre yönetimi sorumlularının ve çalışanların üzerine düşen sorumluluklar tarif edilmekte, katılımcıların ilgili yasal şartları doğru anlayarak uygulamaları sağlanmaktadır. Çevre mevzuatı eğitimi için katılımcı sayısı en fazla 25, eğitim süresi ise ortalama 3 tam gündür.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamında bulunan veya İş Hukuku Mevzuatı ile ilgili olan tüm Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Tebliğ şartlarını içeren, kuruluş ve çalışan yükümlülüklerine odaklanılan bir eğitimdir. Mevzuat kapsamında kuruluş yöneticilerinin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluların ve çalışanların üzerine düşen sorumluluklar tarif edilmekte, katılımcıların ilgili yasal şartları doğru anlayarak uygulamaları sağlanmaktadır. Bu eğitim için katılımcı sayısı en fazla 25, eğitim süresi ise ortalama 3 tam gündür.

- Talep edilen Kanun/Tüzük/Yönetmelik/Tebliğ ile ilgili özel eğitimler

• Kuruluşlara özel veya katılımcı grubun talebi doğrultusunda düzenlenen bu eğitimler, sadece talep edilen Kanun/Tüzük/Yönetmelik ve/veya Tebliğler ile ilgili detaylı değerlendirmeleri içerir. Katılımcı sayısı ve eğitim süresi kuruluşa göre belirlenmektedir.

Çevre Sağlık Güvenlik Risk Analizi Eğitimi

• Risk analizi ile ilgili temel kavramlar, amaç ve izlenebilecek yöntemleri içeren bu eğitim ile katılımcılar sahalara ve faaliyetlere göre çevre-sağlık-güvenlik tehlikelerini saptama, bu tehlikelerin olasılık ve şiddet değerlendirmelerini yapma, belirlenen risklere göre planlama yapma ve riskleri kontrol altına alma konularında teorik bilgiler almakta ve tüm bilgileri uygulama olanağı bulmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar kuruluşlarında risk analizi faaliyetini planlama ve yürütme yetkinliğine ulaşmaktadır. Bu eğitim için katılımcı sayısı en fazla 25, eğitim süresi ise 1 tam gündür