ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

SIKÇA SORULAN SORULAR
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
İLETİŞİM FORMU

Çevre İzinleri

Hava Emisyonu

- Emisyon Konulu Çevre İzni

• Bu işletmelerden kaynaklanan hava emisyonlarının değerlendirilmesinde Sanayi kaynaklı Hava Kirliliği Kontölü Yönetmeliği hüküm esas ve sınır değerlerine göre iş ve işlemler yapılır.

- Emisyon İzni Başvurusu

• Başvuru Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte yer alan hüküm ve esaslara uygun olarak firmamız tarafından yapılır. Başvurudan önce tesisiniz yetkililerimiz tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı çıkarılan tüm yönetmeliklerde yer alan hüküm ve esaslara göre incelenir. Tesisiniz de belirlenen uygunsuzluklar mevzuat ddeğerlendirme raporu ile sunulur. Uygunsuzlukların giderilmesinin ardından izin lisans yönetmeliği eklerinde (Ek-3A,Ek-3B) belirtilen belgeler tamamlanarak Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunulur.

• Geçici Faaliyet Belgesi alınmasının ardından altı ay içinde Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği Ek-3C sinde belirtilen belgeler tamamlanarak çevre izni başvurusu yapılır.

Çevresel Gürültü

• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca kara yolu, demir yolu, su yolu, hava alanı, endüstri tesisleri, şantiye faaliyetleri, eğlence yerleri, işyeri, atölye, imalathane, hayvan seslerine, çevresel gürültü sınır değerleri, gürültüye hassas yapılar için, iç mekan gürültü seviyesi sınır değerleri, gürültüye hassas yapıların bulunduğu alanlarda açık havada yapılan faaliyetlere yasaklama ve saat sınırlamaları, yapılara, çevresel titreşim sınır değerleri, getirilmiştir.

- Gürültü Kontrol İzin Belgesi

• İnsanlar için hoşa gitmeyen, istenmeyen ve gün boyunca rahatsız edici, özellikle gece uyku bölünmesine neden olan çevresel gürültüler ile çok hassas yapılarda oluşacak çevresel titreşimi önlemek ve kontrol altına almak için gürültü izni alınması gerekmektedir.

Atıksu Deşarjı

• Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması, insan sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, sucul ekosistemlerde yer alan biyolojik çeşitliliğinin korunması için yer altı ve yerüstü su kaynakları kalitesinin kirliliğe karşı korunarak kullanılması gerekmektedir. Su kaynaklarının kirlenmemesi için en önemli tedbir, atıksu arıtma tesislerinin belirli deşarj standartlarını sağlayacak şekilde inşa edilerek işletmeye alınmasıdır.

• Çevre Kanununa göre üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri, atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla, faaliyetlerinde değişiklik yapmayı ve/veya tesislerini büyütmeyi planlayan gerçek ve tüzel kişiler yönetmelikle belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde atıklarını arıtma veya bertaraf etmekle yükümlü kılınmışlardır.

• Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği esaslarına uymak şartı ile, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburidir. Her atıksu deşarjı için SKKY çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması gereklidir. Alıcı su ortamına her türlü atıksu deşarjı izni için mahalli çevre kurulunun uygun görüşü doğrultusunda mahallin en büyük mülki amirliği yetkilidir.

• Atıksu altyapı tesisleri yönetimleri ile deşarj izni alan kurum, kuruluş ve işletmeler, tesislerini kurup işletmeye aldıktan sonra da alıcı su ortamına izin belgesinde öngörülenin ötesinde kirletici atmamaya ve atıksu deşarj standartlarını aşmamakla yükümlüdür.

• Alıcı su ortamına deşarj izin başvurusu tarafımızdan, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde verilen başvuru ve deşarj izin formlarına uygun şekilde doldurulur ve e-çevre izinleri projesi üzerinden işlemler tamamlanmaktadır.

- Atıksu Bağlantı İzin Belgesi/Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi

• Bir şehir ve/veya sanayi bölgesinde parsellerin kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksularını atıksu altyapı tesislerine bağlayabilmeleri, atıksu altyapı tesisleri yönetimince verilecek olan atıksu bağlantı iznine tabidir.

• Atıksu bağlantı izni, evsel atıksuların yazılı bir belge karşılığında; endüstriyel ve karışık atıksuların ise düzenlenecek bağlantı kalite kontrol izin belgesindeki koşulları sağlaması halinde, atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından verilen izindir.

• Bağlantı kalite kontrol izni; atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğine göre kriterler sağlanacak şekilde, endüstriyel atıksuların kanalizasyon sistemine bağlantı şartlarını belirleyen bağlantı kalite kontrol izin belgesi ile verilir.

- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı

• 27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri atıksu arıtma projelerini tamamlayıp yetkili makmalardan onay almak ile yükümlüdür. Bu onay çevre izni için gereklidir. Firmamız yerinde keşif yaparak ihtiyaca göre tesisinizi projelendirecek ve proje çizimlerini tamamlayarak proje onayı yetkili makamlardan almaktadır.
• 27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için ise proje onayından muaf olduğuna dair yazı yetkili makamlardan alınmaktadır.

Derin Deniz Deşarjı

• Denize kıyısı olan yerleşimler ve kıyı bölgelerinde bulunan endüstriler için, alıcı ortamda yeterli seyreltme kapasitesinin bulunduğunun ayrıntılı mühendislik çalışmaları sonucunda kanıtlanması hâlinde, atıksuların ve soğutma sularının derin deniz deşarjlarıyla bertarafına izin verilir. Arıtılmamış evsel nitelikli atıksuların ve soğutma sularının değişim ve seyreltme potansiyeli düşük olan yarı kapalı koy ve körfezlere, Coğrafi şartlar nedeniyle derin deniz deşarjı yapılması zorunlu olursa, yapılacak deşarjın alıcı ortamdaki ekolojik dengeleri bozmayacağı ve özellikle Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen maddelerin birikim yapmayacağı, bir çevresel etki değerlendirme çalışması ile ispat edilirse, ilgili yönetmeliklere gore izin verilir.