ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

SIKÇA SORULAN SORULAR
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
İLETİŞİM FORMU

Çevre Lisansları

- ÖTL Tesisi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kurulması

• İşleme tesislerinin TS EN ISO 14001 çevre yönetim sistemine sahip olması zorunludur. Tesisler lisans aldıktan sonra bir yıl içinde çevre yönetim sistemini kurmak ve Bakanlığa belgelemekle yükümlüdür.

Çevre izni alınan tesislere TS EN ISO 14001 çevre yönetim sistemi firmamız tarafından kurulmaktadır.

Tehlikeli Atık

• İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen, enfeksiyon yapıcı, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, korozif gibi tehlikeli kabul edilen özelliklerden birini veya birden fazlasını gösteren atıklara tehlikeli atık denir.

- Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı

• Atık taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tehlikeli atık taşıma lisansı almak üzere valiliğe başvurmak zorundadır. Lisans, başvuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma tehlikeli atık işaretlerini araçlarında kullanmak zorundadır.

- Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisleri Ön Lisans ve Lisansı

• Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf / geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi bir yılı aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlık izni ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Bakanlıktan ön lisans ve lisans alınması zorunludur.

- Atıkların İlave Yakıt Olarak Kullanılması Lisansı

• Atıkları ek yakıt olarak kullanma talebinde bulunan tesisler, Çevre ve Orman Bakanlığından lisans almakla yükümlüdürler. Lisans dosyası firmamız tarafından hazırlanarak yetkili merciye sunulur. Atıkları ilave yakıt olarak kullanmak isteyen tesisler için firmamız tarafından deneme yakması planı hazırlanarak bakanlığa sunulur.

Atık Pil Ve Akü

- Atık Akü Geri Kazanım Tesisi Lisansı

• Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık akülerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması işine geri dönüşüm denir. Lisans alınması zorunludur.


- Atık Akü Taşıma Lisansı

• Atık akümülatörlerin toplandıkları yerden geçici depolama veya bertaraf tesislerine karayolu ile taşınması, Valilikten taşıma lisansı almış gerçek ve tüzel kişilerce, atık türüne göre uygun araçla yapılır.

• Atık pil taşıyacak araç ve firmalar için lisans alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, atık pillerin kapalı kasalı kamyonetlere yerleştirilmiş asgari 210 litrelik HDPE fıçılarda taşınması zorunludur.

• Atık pil ve atık akümülatör taşıyacak araçların renginin kırmızı olur, araç kasasında atık pil taşıyacak ise "Atık Pil Taşıma Aracı", atık akümülatörler için ise "Atık Akümülatör Taşıma Aracı" yazılması zorunludur.

Ömrünü Tamamlamış Lastik

- ÖTL Geri Kazanım Tesisi Lisansı

• Mekanik kırmayla granül kauçuk, çelik ve tekstilin ayrıştırıldığı tesisler, proliz ve diğer yöntemlerle karbon siyahı ve aromatik yağlar elde eden tesisler, rejenere kauçuk tesisleri ile benzeri tesisler, Türk Standartları Enstitüsünden imalata yeterlilik belgesi almakla yükümlüdürler.

• İmalata yeterlilik belgesi olan geri kazanım tesisleri için e-çevre izinleri kapsamında internet üzerinden başvuru yapılır.

Ambalaj Atığı

• Ambalaj ya da ambalaj malzemesi üretimi ya da herhangi bir üretim sırasında ortaya çıkan üretim artıkları hariç olmak üzere, ürünlerin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan, kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dahil satış, dış ve nakliye ambalaj atıklarını ifade eder.


- Ambalaj Atığı Geri Kazanım Tesisi Lisansı

• Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması işine geri dönüşüm denir. Kağıt-Karton, Metal, Cam, Plastik, Kompozit vb. gibi ambalaj atıklarının geri kazanımı ve/veya geri dönüşümünü yapmak isteyen işletmeler bakanlıktan lisans almak zorundadır.

Tıbbi Atık Sterilazasyon

- Tıbbi Atık Bertaraf ve Sterilizasyon Tesisi Ön Lisansı ve Lisansı

• Tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlıktan almaları gereken, kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlara ilişkin tesisin projelendirilmesine ilişkin izine ön lisans denir.

Tıbbi atık taşıyan belediye veya firmaların valilikten; tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi kurmak ve işletmek isteyenlerin ise Bakanlıktan alacakları ve konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkânlara sahip olduğunu gösterir belgeye ise lisans denir.

- Tıbbi Atık Taşıma Lisansı

• Tıbbi atık taşıma araçları için tıbbi atık taşıma lisansı alınması zorunludur.

- Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

• Ambalaj ya da ambalaj malzemesi üretimi ya da herhangi bir üretim sırasında ortaya çıkan üretim artıkları hariç olmak üzere, ürünlerin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan, kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dahil satış, dış ve nakliye ambalaj atıklarını ifade eder.

- Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi Lisansı

• Fabrika, satış noktası ve benzeri üniteler içerisinde yapılan biriktirmeler hariç, ambalaj atıklarının toplandığı ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrıldığı tesisi ifade eder. Ambalaj atıklarının toplanması ayrılması, geri dönüşümü ve geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadırlar.

- Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme Tesisi Lisansı

• Ömrünü tamamlamış araçların bir tesise teslim edildikten sonra arındırılması, sökülmesi, kesilmesi, parçalanması, parçalama sonrası oluşan atıkların geri kazanıma veya bertarafa hazırlanması için yapılan her türlü faaliyet ile ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait aksam parçaların geri kazanımı veya bertarafı öncesi gerçekleştirilecek diğer işlemler işleme olarak tanımlanmaktadır.

• İşleme tanımı kapsamında yer alan kesme, parçalama, parçalama sonrası oluşan atıkların geri kazanıma veya bertarafa hazırlanması, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait aksam parçaların geri kazanımı veya bertarafı öncesi gerçekleştirilecek faaliyetlerden birini veya bir kaçını gerçekleştiren tesisler işleme tesisi olarak adlandırılır.

• Özel veya herhangi bir kamu kurumuna ait işleme ve geçici depolama alanları Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ek-1 kapsamında yer alan teknik kriterlere uygun olarak kurulur ve işletilir. Bu faaliyetler için 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre İzni ve Lisansı alınması zorunludur.

- Arındırma Lisansı

• PCB içeren ekipmanların arındırmasını yapacak gerçek veya tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür. Lisans müracaatları gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanmasından sonra internet üzerinden başvurda bulunulur. Gerekli durumlarda bir yılı geçmeyecek şekilde tesislere lisans öncesinde çalışma izni alınabilir.

- Bertaraf lisansı

• Yakma (karada), Sürekli depolama (bir madende konteynerların yerleştirilmesi vs.), Stoklama (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç) yöntemleri ile bertaraf yapacak tesislere, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre izin veya lisans verilir.

Tehlikesiz Atık

- Atık Yağ Taşıma ve Toplama Lisansı

• Atık motor yağları, motor yağı üreticileri veya bunların yetkilendirilmiş kuruluşları tarafından toplanır. Motor yağı üreticileri tarafından kurulan Petrol Sanayi Derneğini atık motor yağlarını toplamada Bakanlık tarafından yetkilendirilmiştir.

• Atık sanayi yağları, lisanslı taşıma firmaları veya geri kazanım veya bertaraf tesislerine ait lisanslı taşıma araçları ile toplanabilir.

- Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi Lisansı

• Atık yağların üreticisinden kategorilerine göre sınıflandırılarak alınıp lisanslı işleme ve bertaraf noktasına kadar lisanslı atık taşıyıcılar vasıtasıyla Ulusal Atık Taşıma Formu ile birlikte taşınması amacıyla yapılan tüm işlemlerine toplama, Atık yağların tekrar kullanılmasını sağlayan rejenerasyon, rafinasyon ve enerji geri kazanımı işlemlerine geri kazanım denir.

• Atık yağ rafinasyon ve rejenerasyon tesisi kurmak ve/veya işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almak zorundadırlar. Birbirini tamamlayan ve benzer teknoloji kullanan kompleks tesis üniteleri, lisans alma açısından tek ünite sayılır.

- Bitkisel Atık Yağ

1- Soap-Stock : Bitkisel yağ rafine sanayiinden kaynaklanmaktadır.
2- Tank Dibi Tortular :Bitkisel yağ depolanan tank sistemlerinden kaynaklanmaktadır.
3- Yağlı Topraklar : Bitkisel yağ rafine sanayiinden kaynaklanmaktadır.
4- Yağ Tutuculardan çıkan Yağlar: Çeşitli tesislerin özellikle arıtma sistemlerinin yağ seperatörlerinden kaynaklanmaktadır.
5- Kullanılmış Kızartmalık Yağlar: Otel, motel, restoran, yemek fabrikaları, fast food, konut vb noktalardan kaynaklanmaktadır.
6- Kullanım ömrü geçmiş yağlar


- Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi Toplama Lisansı

• Atık yağların, Bakanlıktan lisans almış geri kazanım tesisleri tarafından toplanarak endüstride kullanılacak yarı mamul (külçe sabun, stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerine geri kazanım denir.

• Atık yağ geri kazanım ve bertaraf tesisi kurmak, işletmek isteyenlere firmamız tarafından konu ile ilgi yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip olduklarını gösteren lisans belgesi alınabilmektedir.

- Bitkisel Atık Yağ Toplama Lisansı

• Bitkisel yağ rafinasyon tesisleri içinde rafinerinin kendi atıklarının değerlendirildiği ve ana tesisle entegre olarak işletilen geri kazanım üniteleri için lisans alma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

• Atık yağları sabun veya sabun hammaddesi, biyodizel ve diğer ürünleri elde etmek amacıyla kullanan geri kazanım tesisleri için Bakanlıktan atık yağ toplama lisansının alınması zorunludur.

• Geri kazanım tesisi bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere toplama lisansı verilmez.

- Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisansı

• Atık yağ taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, ilgili valilikten taşıma lisansı almak zorundadır. Lisans almak için ilgili yönetmelik Ek-3de belirtilen belgelerle valiliğe müracaat edilir. Lisans, başvuruda bulunan firmaya ve firmanın araçlarına verilir. Bu hükümler kara taşımacılığı için uygulanır. Bu lisans devredilemez ve üç yıl için geçerlidir. Bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Araçların denetimleri ilgili valilikçe on iki aylık dönemlerde yapılır. Denetimler sonucu lisans koşullarına uymayan firma ve araçlarının lisansı iptal edilir. Lisans verilen ve lisansı iptal edilen firmalar ve araçlar valiliklerce Bakanlığa bildirilir.