ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

SIKÇA SORULAN SORULAR
ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA
İLETİŞİM FORMU

Çevre Yönetim Hizmetleri

Çevre Yönetim Programı

• Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabii kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek için yapılan programdır.

- Tesis Çevre Raporu ve Çevre Görevlisi Hizmeti

• Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabii kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığı tespit edilmeli ve çalışmaların Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında tanımlanan ve yasal zorunluluk olan çevre görevlisi tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsam doğrultusunda söz konusu hizmet, "yetkilendirilmiş danışmanlık firması" sertifikasına sahip firmamız tarafından, bünyemizdeki "çevre görevlisi" sertifikasına haiz çevre mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

- Çevresel Risk Değerlendirmesi

• Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek kurum/kuruluş veya işletmelerin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin hangi şiddet ve sıklıkta olduğunun belirlenmesi, bu etkilerin minimuma indirilmesi/ortadan kaldırılması amacıyla alınacak önlemlerin tespiti, uygulanması ve sonuçları bu kapsamda tarafımızdan değerlendirilmektedir.

- Tesis ve Faaliyetin Düzenli Aralıklarla Mevzuata Uygunluk Denetimi

• Avrupa Birliğine uyum sürecinde sürekli yenilenen çevre mevzuatlarının takip edilmesi, özellikle sanayiciler için takibi zor ama gerekli bir süreç olmaktadır. Bu amaçla mevzuata uygunluk denetimi gerçekleştirmek, herhangi bir uygunsuzluk durumunda, uygunsuzluğun giderilmesi amacıyla gerekli çözüm önerilerinde bulunmak firmamızın bünyesindeki tecrübeli çevre mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

- Bakanlık Denetimlerinde Hazır Bulunma

• Firmamız tarafından, Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında çevre görevlisi olarak hizmet verdiği işlerde, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek planlı denetimlerde hazır bulunmak görevimizdir.

- Gerekli Ölçüm/Analizlerin Yaptırılması ve Raporlanması

• Firmamızın çalıştığı işletmenin/tesisin, çevre mevzuatı kapsamında yaptırması gereken tüm analiz ve ölçümlerle ilgili olarak, en uygun ve en doğru hizmeti vermek, çıkan sonuçların raporlanarak beyan edilmesi bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ölçümlerin yaptırılması aşamasında akredite kuruluşlarla bağlantı sağlanarak fiyat tekliflerinin alınması, bu tekliflerin değerlendirilerek fiyat/performans olarak en iyi hizmetin sağlanacağı kurumun seçilmesi firmamızın hizmetleri arasındadır.

- Çevresel İç Tetkik

• Tesis veya faaliyetlerin, Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığı değerlendirilip, rapor haline getirilmesi işlemi firmamız tarafından ayrıntılı bir şekilde yapılmaktadır. Bu tetkik raporları Çevre ve Orman Bakanlığının denetimlerinde ilgili firmadan istenmektedir.

- Atık yönetimi

Atıkların, toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesi çalışmalarının tümüdür.

- Ambalaj Atıklarının Yönetimi

• Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içerisinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanım, geri dönüşümü, geri kazanılması ve bertarafının sağlanması çalışmalarıdır.

- Tehlikeli Atıkların Yönetimi

• Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre gerekli analiz ve tanımlamalarla tehlikeli atık olarak tanımlı atıkların, kaynağında en aza indirilmesi, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf sonrası işlemlerin kontrolü ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesidir.

- Katı Atıkların Yönetimi

• Endüstriyel nitelikli katı atıkların, evsel nitellikli katı atıkların, bitki atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesi işlemlerinin yürütülmesi çalışmalarının tümüdür.

- Tıbbi Atıkların Yönetimi

• Tıbbi atıkların üretildikleri yerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertarafının sağlanması çalışmalarının tümüdür.

- Bitkisel Atık Yağların Yönetimi

• Bitkisel ve madeni yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertarafı, ticareti, ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülüklerin ilgili çevre mevzuatları kapsamına uygun şekilde yönetilmesi çalışmalarıdır.

- Hafriyat ve İnşaat Atıklarının Yönetimi

• Beşeri faaliyetler ve doğal afetler sonrası meydana gelen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynağında azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi çalışmalarının kurallara uygun şekilde sürdürülmesidir.

- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimi

• Bisiklet ve dolgu lastikleri hariç ömrünü tamamlamış tüm lastiklerin ayrı olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertarafı, ithalatı, ihracatı çalışmalarının mevzuatlara uygun biçimde yürütülmesidir.

- Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi

• Kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı etkin koruma sağlamak üzere yapılacak çalışmaların tümüdür.

- Özel Atıkların Yönetim

• Atık Pil ve Akümülatörlerin, Madeni Yağların, Poliklorlu Bifenillerin ( PCB) ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolüne ve Elektrikli-Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına yönelik olarak, bu atıkların çevre ve insan sağlığı üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı gerçekleştirilecek tüm kontrol ve uygulama çalışmalarıdır.

- Atık Analizleri

• Atıkların ilgili çevre mevzuatlarına uygun olarak sınıflandırılabilmesi, atığın geri kazanım, geri kullanım ve/veya bertarafının en uygun ve ekonomik çözümüne karar verilebilmesi amacıyla yaptırılması gereken analiz çalışmaları bu kapsamda değerlendirilmektedir.

- Atık Yağ Kategori Belirleme Analizleri

• Atık sanayi/endüstriyel yağların analizlerinin yapılarak, geri kazanım/rejenerasyon/bertaraf yöntemlerinden hangisinin uygulanacağına karar verilmesi gerekmektedir.

- Arıtma Çamurunun Toprakta Kullanılabilirlik Analizleri

• Evsel ve kentsel atıksuların arıtıldığı tesislerden kaynaklanan arıtma çamurlarından elde edilen kompostun tarımda kullanılabilirliğinin tespiti için yapılması gereken analizlerdir.

- Atıkların Depolanabilme Kriterlerine Uygunluk Analizleri

• Atıkların depolanarak bertaraf edilebilirliğinin tespiti amacıyla yapılacak analizlerdir.

- Tehlikeli Atık Eşik Konsantrasyonları Analizleri

• Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan ve (M) ile tanımlanan atıklara uygulanacak bertaraf yöntemlerinin tespit edilmesi amacıyla, tehlikelilik sınıfını belirlemek amacıyla yapılacak analizlerdir.

• PCB Analizleri Poliklorlu Bifenillerin ( PCB) ve Poliklorlu Terfenillerin (PCT) Kontrolü Yönetmeliği? ne göre bu maddelerin kullanıldığı ekipmanların nasıl imha edileceğine karar verilmesi amaçlı yapılan analizlerdir.

• Firmamız, bu ölçümleri yapabilecek yasal yeterliliğe sahip kuruluşlarla bağlantıya geçerek fiyat/performans olarak en uygun alternatifleri tarafınıza sunarak kurumunuzu doğru şekilde yönlendirmektedir.

- Çevre Raporu ve Çevre Görevlisi Hizmeti

• Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabii kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığı tespit edilmeli ve çalışmaların Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında tanımlanan ve yasal zorunluluk olan çevre görevlisi tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsam doğrultusunda söz konusu hizmet, "yetkilendirilmiş danışmanlık firması" sertifikasına sahip firmamız tarafından, bünyemizdeki "çevre görevlisi" sertifikasına haiz çevre mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

- Çevresel gürültü yönetimi

• Ulaşım araçları, karayolu, demiryolu, havayolu, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dahil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava seslerinin kontrol edilmesi, mevzuat gerekliliklerine uygun hale getirilmesi için yapılacak çalışmaların tümüdür.

- Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Ölçüm ve Raporlamaları

• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında izne tabii olmayan işletmelerden, işletme ruhsatı alma aşamasında ve/veya gerekli görüldüğünde istenebilecek, oluşması muhtemel çevresel gürültü seviyelerinin, yine yönetmelikte tanımlanan ölçüm yöntemleri kullanılarak belirlenmesi ve limit değerlerin aşılması halinde alınacak teknik tedbirlerin bütününü içeren rapor hazırlanması gerekliliği vardır.

- Akustik Rapor

• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek 7 de yer alan tesislerin hazırlamakla yükümlü olduğu Akustik Rapor, tesisin ses gücü seviyesi, çevresel gürültü seviyeleri, çevresel titreşim hakkında bilgiler ile kontrol tedbirleri hakkında bilgileri içermelidir.

- Titreşim

• Tesisin/işletmenin yerleşim bölgesi yakınında, duyarlı yapının altında, üstünde ve bitişiğinde olması halinde ve maden ocakları için en yakın hassas yapıda, katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan mekanik salınım hareketleri olarak tanımlanan çevresel titreşim ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

• Firmamız, bu ölçümleri yapabilecek yasal yeterliliğe sahip kuruluşlarla bağlantıya geçerek fiyat/performans olarak en uygun alternatifleri tarafınıza sunarak kurumunuzu doğru şekilde yönlendirmektedir.

- Su ve Atıksu Arıtma Yönetimi

• Yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması, en iyi şekilde kullanımının sağlanması ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla, içme/kullanma/proses amaçlı kullanılan su miktarının kontrol edilmesi gereği vardır. Bu amaçla, tüketilecek suyun kullanım amaçlarını irdelemek, miktarlarını takip etmek, tekrar kullanımı, geri kazanımı ve/veya arıtımını sağlamak, Su ve Atıksu Yönetim Danışmanlığı kapsamında firmamızın gerçekleştirdiği işler kapsamındadır.

- Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Danışmanlığı

• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenmiş olan alıcı ortam deşarj standartlarının sağlanması amacıyla kurulan atıksu arıtma/önlem tesislerinin işletiminin kontrolü, metreküp atıksu maliyetinin en optimum düzeyde tutulmasını sağlayacak revizyon/yatırım alternatiflerinin belirlenmesi, ilgili mercilere verilmek üzere gerekli analizlerin yapılmasının sağlanması ve bu analiz sonuçlarının beyanı Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Danışmanlığı kapsamında firmamızın gerçekleştirdiği işler kapsamındadır.

- Su Kalitesi Ölçümleri ve Raporlamaları

• Kullanım amacı belirilenmiş olup olmadığına bakılmaksızın tüm su kaynaklarının kalite kriterleri uyarınca denetimlerini gerçekleştirmek, kalite kaybını engellemek üzere koruma ve kullanım planlarını yapmak firmamızın yaptığı çalışmalar kapsamındadır.

- Hava Kirliliği Kontrolü Danışmanlığı

• Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, hava kalitesini değerlendirmek, iyi olduğu bölgelerde mevcut durumun korunmasını sağlamak, kötü olduğu alanlarda kaliteyi iyileştirmek amacıyla yapılacak tüm çalışmaları içermektedir.

- Hava Kalitesi Ölçümleri ve Raporlamaları

• Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek ve azaltmak için, belirlenmiş hava kalitesi hedeflerine uygunluğunun tespiti amacıyla yapılması gerekli olan ölçümlerin gerçekleştirilmesi ve ölçüm sonuçlarının ilgili mevzuatlara uygun olarak raporlanması gerekmektedir.

- Emisyon Ölçüm Raporları

• İlgili yönetmeliklere göre, emisyon izin dosyasında bulunması gereken; yakıt ve benzerlerinin yakılması ile; sentez, ayrışma, buharlaşma, ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu tesisten atmosfere yayılan hava kirleticilerinin ölçülmesi ve raporlanması işlemlerinin tümüdür.

• Firmamız, bu ölçümleri yapabilecek yasal yeterliliğe sahip kuruluşlarla bağlantıya geçerek fiyat/performans olarak en uygun alternatifleri tarafınıza sunarak kurumunuzu doğru şekilde yönlendirmektedir.